Trộn đường vào quả dâu tằm để giữ quả dâu tằm không hư, đồng thời tạo thành nước dâu tằm dùng rất ngon. Đó là phương pháp bảo quản thực phẩm…………….

02/04/2021