Tại sao ta không nên chọn các loại quả, đậu có hột nổi cao trên bề mặt quả?

02/04/2021