Sinh tố nào sau đây sẽ bị oxy hóa và tổn thất nhiều khi đun nóng dầu thực vật ở nhiệt độ cao?

02/04/2021