Một người có chỉ số BMI= 17.5, Vậy người này có tình trạng dinh dưỡng như thế nào?

02/04/2021