Khi thắng đường caramen, có thể cho thêm nước chanh là để:

02/04/2021