Khi rang gạo để làm thính là ứng dụng sự biến đổi chế biến tinh bột ở dạng nào sau đây :

02/04/2021