Khi nấu canh khổ qua nhồi cá thác lác, cá thác lác sễ đông tụ dạng :

02/04/2021