Khi làm các loại mứt dẻo đôi khi bị lại đường (hồi đường) làm cho mứt không dẻo là do :

02/04/2021