Hãy chỉ ra cách chọn gạo đúng sau đây:

04/04/2021