Điền vào chỗ trống: Vitamin ______ làm tăng tính đề kháng của cơ thể đối với những điều kiện không thuận lợi của môi trường?

02/04/2021