Điền vào chỗ trống: _________ là những hợp chất hữu cơ, cơ thể hầu như không tự tổng hợp được mà phải đưa từ ngoài vào

02/04/2021