Điền vào chỗ trống: ________ là phương pháp làm chín nguyên liệu bằng nhiệt nhận từ nước sôi trong thời gian ngắn?

02/04/2021