Điền vào chỗ trống: ______ là nguyên tố vô cơ, không bị phân hủy, không tạo năng lượng và cơ thể không tự tổng hợp được?

02/04/2021