Để tính được chỉ số BMI ta cần biết thông tin nào sau đây? (chọn đáp án đúng nhất)

02/04/2021