Để bảo quản Vitamin C trong rau, ta nên:

02/04/2021