Chọn và điền từ thích hợp vào chỗ trống cho rõ nghĩa các câu sau:| Chọn và điền từ thích hợp vào chỗ trống cho rõ nghĩa các câu sau: sức nóng (1), hơi nước(2), lửa to (3), thao tác (4), tiếp xúc với nước (5), làm chín (6), di chuyển (7), ngồi (8), bốc hơi nước (9) |Điều kiện lao động của nghề nấu ăn là trong quá trình……………, người lao động phải đi, đứng, …………., trong phạm vi hoạt động, ít khi được………………, nghỉ, thoải mái. Thực phẩm chín bằng …………… của hơi nước, cần………………. để hơi nước …………………, đủ làm chín thực phẩm.

02/04/2021