Các rối loạn do thiếu I-ốt rất nặng nề, đó là :

01/04/2021